انجام پایان نامه ارشد

تعریف متن و انواع آن:

مقاله گونه ای نوشتار علمی فنی است كه در محافل دانشکده ی و نیز در مراكز پژوهشی خیلی رایج است. در این نوشتار یك مساله معین واحد و به خوب ی محدود شده بیان می شود یا به مسئله ای به روشنی تعریف شده پرداخته می شود.

انواع مطلب :

مطلب از نظر نوع كیفیت میزان اعتبار علمی به چند نوع تقسیم می شود.

1- مقاله پژوهشی: حاوی ایده یا موضوعی كاملا نو یافته، به این معنا كه پژوهشگر طی یك كار پژوهشی دقیق، ایده، موضوع، یا روش ی را بیان می كند و به نتایج معین ی از تجزیه تحلیل انجام شده، ارائه می كند كه تازگی دارد.
2- مقاله تحلیلی: در این نوع مقاله ، نویسنده مساله یا ایده ای را كه وجود دارد از جنبه هایی معملا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد نتایج معین ی از تجربه و نقد انجام شده، ارائه می كند كه تازگی دارد.
3- متن تالیفی: در این نوع مطلب ، نویسنده با بررسی ی متون علمی، مطالبی را درباره یك ایده یا مساله از منابع مختلف، گردآوری می كند پس مطلب را با ساختاری و طرح نتیجه گیری های معین گاه همراه با اعلام نظر تنظیم و تالیف می نماید.
4- متن گزارشی: در این نوع مطلب كه اکثرا ٌ گزارش نقد ها ی تست گاهی یا مطالعات آماری در یك مورد است، نویسنده ضمن استفاده ازشیوه های موجود در مطالعه موضوع، نتایج بررسی خود را گزارش می كند و می تواند همراه با اعلام نظر، گاه نیز باشد، نتایج به یاری آمار و ارقام بیان می شوند. این نوع مطلب چنانچه در آن ازروش های معتبر علمی تحلیل آماری استفاده شود و نتایج ارائه شده تازگی داشته باشد، می تواند یك مطلب تحلیلی تلقی شود.
اجزای مقاله :
1- عنوان مطلب : (كه می بایست رسا و مختصر و معرف مقصود نویسنده و محتوای متن باشد.)
2- نام و فامیل نویسنده (نویسندگان)
3- وضعیت نویسنده (نویسندگان) از نظر شغلی (عنوان سازمانی)
4- عنوان محل كار نویسنده (نویسندگان)
5- چكیده : (در میزان یك پاراگراف)
6- مقدمه : (كه جز متن اصلی است.)
7- آموزش های تحقیق
8- تحلیل داده ها
9- بحث و نتیجه گیری
10- فهرست منابع و مآخذ
11- چكیده انگلیسی
نكاتی درمورد نوشتن مطلب :
1- مطلب اکثرا فهرست مطلب ندارد.
2- اندازه مطلب علمی یا علمی – فنی اکثرا ٌ بین 6-12 صفحه است.
3- در انتهای چكیده مفاهیم مهم یا اصطلاحات كلیدی متن می بایست قید شود.
4- تعداد منابع متن محدودیتی ندارد.
5- اکثرا عنوان مقاله با حروف درشت تر و عناوین داخلی با حروف ریزتر از حروف عنوان متن است.
مقدمه:
در مقدمه مبانی نظری موضوع مقاله ، قلمرو جغرافیایی یا موضوعی مقاله پرداخته می شود و بر ارزش مساله موضوع ابعاد آن تاكید می گردد.
روش تحقیق:
در این پارت سؤال یا سؤالات تحقیق، فرضیه ها، جامعه آماری، نمونه گیری، روشهای گرد آوری اطلاعات و روش تجزیه نقد اطلاعات وبقیه موارد مربوط توضیح داده می شود.
تجزیه تحلیل:
در این قسمت اطلاعات داده ها كه در راستای هدف تحقیق آزمایش فرضیه ها مورد تجزیه تحلیل یا بحث قرار گرفته است، بیان می شود.
نتیجه گیری:
در اینجا به نتایج حاصل از بررسی تست ها فرضیه یا فرضیه ها مورد بحث قرار می گیرد و معرفت حاصل از پژوهش یا به عبارتی دستاوردهای تحقیق در جهت كشف جدید بیان می گردد و نهایت گزارش علمی تحقیق تدوین و ارائه می شود.